ساخت وبلاگ jazebeha.com نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
غرفه سازی رایکا

غرفه سازی رایکا

????? ??????? ?? ?? ?????????? ?? ???? ??? ???? ?

?? ?????????? ?? ???? ??? ???? ??????? ??? ????? ??? ??????? ?? ???? ?????????? ??? ? ????? ??? ??????? ??? . ?? ?? ?????????? ???? ???? ????? ??? ????? ??? ???????? ??? ?? ???? ??? ???? ?????? ? ??? ?????? ??????? ?? ??? . ??? ??????? ?? ?????????? ?? ?? ?? ???? ????? ???? ?? ?????? ?????? ?? ?????????? ?? ???? ???? ????? ???? ?????? ? ??? ???? ????? ??? MTOCRETE N-510 ????? ????? ??? ? ????? ???? ?? ???? . ?? ????? ?? ? ????? ????? ???? ????? ????? ? ????? ????? ???? ?? ???? ??????? ???? ???? ?? ??? ?? ???? ?????? ??? ? ??? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ??????? ?? ???? ??????? ?? ??????????? ?? ???? ??? ?????? ???? ??? ??? . ?????????? ?? ??? ???? ?? ????? ??? ?? ?????? ???? ??????? ??? ??? ????? ?????? ?? ??? ? ?? ????? ???? ?????? ?? ?????????? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ? ?? ????? ???? ?????? ???? ??? ?? ???. ???? ?????????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ????? ??? ? ?? ???? ???????? ???? ?? ??? ?? ??? ???? ????? ????? ??? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ???????? ?? ?? ?????????? ?? ??? ?????? ????? ??? .

?????? ????? ?? ??????????? :

?? ??????????? ?? ???? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ???? ???. ??? ?? ?????????? ??????? ??? ???. ??? ?? ???????????4/1??????? ???. ?? ??????????? ????? ???? ?? ?? ???? ????????? ?????? ????. ?? ??????????? ?????? ?????. ???? ?????? ?? ??????????? ??? ???? ????????? ???. ?? ??????????? ???? ?????? ?????.

?? ???? ??????? ???? ?? ?? ?? ?????????? MTOMIX 4500 ?? ???? ??? ???? ??? ????? ?? ??? ?????????? ????? ??? ??? . ??? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ?????????? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ?? ????? . ???? ????? ?? ?????????? ?? ???? ??????? ? ???? ?? ??? ????? ? ???? ?????? ? ????? ??? ??????? ??????? ??? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ???? ??? ? ?????????? ??? ??? ??? ????? .

????? ? ????? ?? ?????????? :

?????????? ?? ???? ????? ????? ? ?????? ??? ??? ????? ?? ????? ????? ?? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ? ?? ???? ??? ???? ????? ??? ???? ???? ? ???? ??? ???? ????? ?? ?? ?? ?????? ???? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ? ?????? ? ???? ?? ?? ?? ??? . ????? ??? ?? ?? ??? ?????? ?? ???? ????? ?? ??? ? ?? ?? ?????? ?? ???? ? ??? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ???? .


1.?????? ?????? ?????? ??? ??????? ???

2. ???? ????????? ???

3. ???? ???? ??? ???

4. ??????? ?? ?????? ??????? ?? ??? ??? ????

????? ??? ?? ?????????? :

?? ???? ??????? ???? ?? ?? ?? ?????????? ?? ???? ??? ???? ??? ????? ?? ??? ?????????? ????? ??? ??? . ??? ????? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ?? ?????????? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ?? ????? . ???? ????? ?? ?????????? ?? ???? ??????? ? ???? ?? ??? ????? ? ???? ?????? ? ????? ??? ??????? ??????? ??? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ?? ???? ??? ? ?????????? ??? ??? ??? ????? . ?? ????? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ?? ??? ???? ??? ?? ????? ?? ?????????? ???? ??? ???? ?????? ?? ???? ?????????? ? ???? ??? ??? ???? ???? ? ?? ??? ?????? ???? ??? ??????? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ? ???? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ??? ? ?? ??? ????? ???? ???????????? ??? ? ?????? ???? ?????? ????? ?? ??? ?? ???? . ?????????? ????? ??? ???? ?? ?????????? ?? ???? ??? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ?????? ????? ?? ??????? ???? ??? ???? ??? ?? ??? ????? ?? ?????? ????? ???? ????? ??? ??? ???? ?? ????? ???? ??? ????? ??? ??? ?? ??? ????? ??????? ?? ???? ???? ???? ???? ???????? ? ???? ?? ???? . ???? ???????? ?? ?? ??????? ? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ????? ????? ????? ??? . ??????? ?? ??? ??? ??????????? ?? ??? ??? ?????? ?? ??? ??????????? ?? ????? ????? ??????? ??? ?? ??? ?????? ???? ?????? ??? ?????? ?????? ??????? ????? ?????? ????? ?? ?? ???? ??????? ??? ???? ? ???? ??????? ???? ???? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ?????? ??? ( w/cm ) ?? ?????? ?????? ?? ???? ?? ??? . ???? w/cm ?? ??? ????? ????????? ??? ?? ???? ?? ??? . ?????? ?? ?????????? ?? ???? ??? ????????? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ??? ? ??? ?? ????? ??????? ????? ?????? ????? ??? ?? ???? .

??? ????? ?? ???? ? ???? ???? ? ????? ?? ????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ??? ????? ?????? ?????? ? ?? ?? ????? ??? ??? ???? ???? ?????? .

www.clinicbeton.ir

021-45872

021-44604438

021-44464877

021-44549511


برچسب ها : ?? ?????????? , ???? ?? ?????????? , ????? ?? ?????????? , ???? ?? ?????????? , ?????????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 14:00 توسط r.soofi | | تعداد بازدید : 4

??? ??????? ?? ???? ( Grout ) ?? ?????? ???????? ?????? ??? ?

???? ?? ?????? ?? ???? ?????? ? ?? ?? ????? ??????? ? ?? ???? ??????? ??? . ????? ?? ????? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ?? ????? ???? ??? . ?? ???? ???? ?? ???? ?????? ???? ? ?????????? ?? ?? ????? ????? ???????? ???? ??? ???? ????? ????? ??????? ??????. ????? ???? ? ?????? ???? ??????? ???? ??? ? ??? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ?????? ?? ???? ??? ????? ????? ??????. ??? ??? ????? ???? ????? ???? ????? ????? ?? ??????????? ?????? ???? ?????? ? ???? ?? ?? ???? ????? ?? ???? ???? ????? ??. ??????? ????? ?????? ????? ?? ?? ???????? ????? ???? ??????? ?? ???? ??????? ???? ?????? ?? ???? ??????? ???????? ?????? ? ???????? ?????? ????? ????? ???. ?????? ??? ???? ???? ??????? ?? ?? ??????? ????? ?? ?????? ? ?? ?????? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ????? ????. ?? ?? ??? ????? ??? ????? ? ????????? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ?????? ??????. ????? ?????? ????? ???? ????? ????? ???? ?????? ?? ????? ???? ?? ???????? ????? ??? ? ?? ???? ????????? ?? ????? ???. ?? ????? ?? ????? ????? ? ????? ??? ???? ?? ??????? .

??????? ?????? ????

??? ?? ??????? ?????? ???? ??? ??? ?? ????? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ??? . ???? ?? ?? ???? ?? ????? ??? ??? ?? ???? ??? ??????? ????? ? ?????? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ????? ????? . ???????? ?? ?? ??? ???? ????? ? ??? ?????? ?? ????? ?????? ???? ?? ???? ???? ??? ?? ???????? ?? ??????? ?? ???? ???? ?????? ????? ???. ????? ???? ???? ????? ????? ?? ???? ????? ???? ???? ?? ?? ?????? ? ?? ??? ???????? ??? ?? ????? ???????. ??? ?? ??? ????? ?? ???? ??????? ?????? ?? ??? ? ???? ????? ?? ??? ?????? ????? ? ?? ???? ???? ????? ??????? ??? ? ?? ??? ???? ????.

???? ??? ???? ?????

???? ????? ????? ?? ???? ?????

???? ?????? ????? ??? ?? ???? ?????? ?????

???? ?????? ?????? ? ?? ?? ????

???? ????? ????? ?????

???? ?????? ????? ????? ?? ?????? ????? ? ????? ???? ? ????? ?? ???? ?? ????? ?? ???? ?? ? ????? ???? ? ???? ????? ???? . ??? ??? ???? ?? ???? ???? ??? ???? ???? ??? ????? ???? ??? ? ?? ????? ????? ?? ??? ????? ??????? ?????? ???? ?? ????? ??? .

?????? ????? ???? MTOFLOW 600 ????? ????? ?? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ????? ??? ? ?? ??? 15 ?? 30 ????? ?? ??? ?? ??????.

?????? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?????? ???? ???? ?? ??? ? ?? ????? ???? ?????? ????? ????? ???? ???? ?? ?? ?? ?????? ?? ?? ????? ???? ??????? ???? ??? .

????????? ????

???? ???? ???? ????? ? ???? ???? ? ????? ???? ??????? ?? ? ??????? ?? ?? ??? ? ?? ???? ???? . ???? ???? ???? ??????? ?? ???? ? ????? ?? ????? ???? ? ???? ?? ????? ???? ?? ?????? ?????? ???? . ???? ???? ????? ???? ???? ????? ???? ???????? ? ??????? ??? ? ????? ???? ?? ???? ?????? ?? ??? ?????? ?????? ??? ???? ????? ??? ? ?? ??? ??????? ??? ????? ??? ??????? ???. ?? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ????? ????? ???? ??? ???? ???? ???? ? ???? ???? ??????? ?? ???. ??? ??? ???? ??? ????? ????? ??? ????? ????? ??? ? ?????? ??? ? ?? ??? ????? ??? ?? ??????? ???? ???? ?? ????.

????? ????

?? ??? ????? ????? ???? ?? ????? ?????? ????? ?? ??? G2 ? G3 ? G1 ??? ??????? ?????? ??? ??????? ???? ?? ?? ????? ? ?? ???? ? ?? ??? ??? ????? ??????? ?? ???? ?? ?????? ??? ????? ? ??????? ????? ?? ??? ????? ? ??????? ???? ??? ?? ???? ???? ?????? ??? ??????? ???? ?? ?????? ???????.

???? ??????

???? ??????

???? ??????

???? ??????

???? ?????? ??? ????? ???? ???? ? ????? ? ????? 3 ?? ?? ???? .

 1. ???? ?????? ? 2. ?????? ??? ? 3. ??? ?????? ???? ? ???? ???? ???? ??????

?? ?? ????? ???? ?????? ??? 3 ?? ?? ?? ????? ???? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ???? ???? ????? ??????? ??? ?? ???? .

??? ??? ???? ?? ?? ???? ???? ????? ???? . ? ?????? ????? ??????? ?? ??? ?????? ????? ? ?????? ? ?????? ?? ????? ???????? ???? ? ??? ??? ???? ??? ????? ?????? ???? ?? ????? ????? ???? ???????? ?????? ??????? ????? ????

??? ?????? ???? ? ?????? ???? ???? ????? ???? ? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ???? ?????? ??? ????? ?????? ?????? ? ?? ?? ????? ???? ??? ??? ???? ???? ?????? .

www.clinicbeton.ir

021-45872

021-44604438

021-44464877

021-44549511


برچسب ها : ???? , ????? ???? , ???? ???? , ???? ???? ?????? , ???? ?????? ,
+ نوشته شده در سه شنبه 15 آبان 1397ساعت 13:50 توسط r.soofi | | تعداد بازدید : 4

??? ???? ???? ?????? ????? ? ???? ???? ?????????

???? ????????? ???? ???? ????? ???? ??????? ????? ???. ?? ?????? ?? ???? ?? ????? ?????? ?? ????????? ? ???? ??????? ?????? ????? ???? ??? ????????? ??? ????? ????? ???? ???? ???. ?? ??? ???? ?? ??? ???? ???? ?????? ? ????? ? ???? ???? ??? ????????? ???? ?? ????.

????? ???? ?????????

????? ???? ????????? ??? ?? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ????????? ?? ???? ????? ???? ?? ?? ???? ???. ?? ?? ??? ???? ??? ????? ??? ?? ?? ???? ????? ?? ????? ? ???? ???? ????????? ???? ????. ???????? ????? ??? ?? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ??? ???????? ?????? ????? ???? ?? ? ?????? ?? ???? ?????? ??? ?? ????. ?? ?? ?? ??? ????? ??? ?? ???? ?? ?? ???????? ??? ?? ????? ??????? ???????? ???????? ????? ? ????? ???? ??? ????????? ?? ????? ?????? ???????? ???. ???? ?? ? ?????? ????? ?? ????? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ???? ???????? ????? ????? ???? ???? ??? ???? ?? ????? ?? ???? ????????? ??? ????. ?? ????? ? ??? ???? ?? ???????? ??? ?????? ???? ????????? ???? ?? ????.

????? ???? ?????????

???? ????? ???? ????

?? ??? ??? ???? ????? ???? ????????? ?? ?? ???? ???? ????? ???? ?? ???:

1-???? ??? ???????? ???? ????? ?? ?? ??? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ????. ?? ??? ???????? ?? ?????? ???? ???? ????? ? ???? ???? ????????? ??? ????? ?????? ????. ??? ???? ?? ???? ??? ????????? ???? ???? ?? ???? ? ?? ????? ?? ??? ?? ????.

2-???? ??? ???????? ???? ????? ?? ?? ??? ??? ????? ???????? ?? ???? ?? ????. ???? ????? ???? ????????? ?? ??????? ?? ???? ??? ??????? ?? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ? ?????? ?? ????? ?????? ???? ???? ???? ?? ??? ???? ?? ???????? ?? ????? ??? ????? ????? ????.

??? ???? ??? ????????? ?? ?????????

??????? ?? ?? ????? ???????? ?? ??????? ?? ????? ???? ???? ?? ????? ?????? ??????? ? ?????? ????? ? ?? ???? ???? ????? ????? ????? ?? ????????? ????? ???? ?? ????. ?? ???????? ?? ????? ????? ?? ? ???? ????? ?? ?? ?????? ????? ?????? ????? ? ??????? ?? ???? ?????? ?? ???? ??? ???? ?? ?????. ?? ?? ???? ????????? ?? ?????? ?? ????? ?????? ?? ???? ????? ????? ?????? ?????? ???? ???? ??? ? ??? ? ?????? ????? ????? ????????.

???????? ??? ? ????? - ???? ???? ?????????

????? ? ????? ???? ?????????

??? ?? ????? ? ???? ????? ???? ????????? ???? ??? ????? ?? ?? ??? ????? ????? ????. ?? ??? ??? ???? ???? ????????? ?? ???? ?? ??? ???? ????? ????. ?? ???? ???? ????????? ???? ???? ??? ????? ???? ???? ??? ?? ?? ??? ????? ??? ?????? ?? ?? ?? ?? ????? ???????. ???? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ????? ?? ?? ??????? ??? ????? ????? ???. ?? ???? ????????? ???? ?? ???? ??? ? ????? ??? ?? ?????? ?????? ?? ????? ???? ??? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ???. ?? ???? ??? ???? ?? ????? ???? ??? ????????? ?????? ????? ???? ???.

????? ???? ????????? ????

????? ??? ?? ???? ????????? ???

?? ????? ???? ??? ????????? ???? ?? ???? ????? ???? ???. ??? ???? ??? ???? ???? ????? ??? ?????:

1-??? ?? ??? ???? ????? ?? ?? ????? ???? ????????? ???? ?? ?? ???? ???? ?????? ? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ?? ???? ?????? ?? ???? ?? ??? ??? ???. ???? ???? ???? ?? ???? ?? ? ????? ????????? ???? ??? ??? ? ???? ??? ???? ? ??? ?? ???.

2-??? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ? ????? ? ???? ???? ?????????? ????? ????????? ???? ?? ??? ??????? ????? ??? ???. ????? ????? ???? ??? ?? ??? ???? ???? ??? ????? ??? ??? ?? ????????? ?? ?????? ?? ?? ????? ????. ??? ??? ???? ?? ??? ????? ????? ??? ?? ??? ??????? ????? ???.

3-???? ???? ?? ???? ????????? ????? ????? ???? ???? ?? ?? ?? ??? ????? ?? ?? ?? ?????? ????? ??? ?????? ?? ?? ?????? ??????? ????? ?????. ?? ????? ???? ????? ???? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ?????? ??????? ????? ????? ???? ????? ? ???? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ??? ????? ???? ????? ?????.

4-??? ???? ?? ???? ??? ?? ???? ??? ????????? ????? ???? ???? ??????? ?? ????????????? ???? ???. ??? ??? ?? ????? ?? ?? ????? ?? ??? ????? ??? ??? ? ?????? ????????????? ????? ????? ???? ? ?? ?????? ?? ?? ?? ?? ????????? ???.

5-????? ???? ?? ????? ???? ??? ????????? ????? ?? ????? ???. ??????? ?? ????? ?? ????? ???? ????????? ???? ???? ???? ???? ??????????? ???? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ?? ?????? ? ???? ?? ???? ???. ????? ?? ??? ??? ????? ? ??????? ?? ????? ?????? ??? ??? ?? ????? ???. ?? ????? ???? ??? ???? ? ????????? ??? ???? ? ???? ???? ???? ? ??? ???? ?? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ? ??? ?? ????? ????.

????? ???? ????????? ???

??? ??? ????? ?? ???? ?????????

??? ?? ????? ?? ????? ? ???? ???? ??? ????????? ??????? ??????? ?? ?????? ????? ?? ???? ???. ?????? ???? ?? ??????? ???? ???? ???? ? ????????? ????? ??? ?????? ?? ???? ??????? ???????? ???? ?? ? ????? ?? ?? ??? ???? ?? ????. ???????? ????? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ? ?????? ???? ?? ???? ??? ?? ?? ????? ??? ????? ????? ????. ??? ????? ???? ?? ???? ????? ? ???? ??? ????? ?????? ???. ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ???? ????????? ?? ??? ??? ?????:

1-???? ???? ????? ? ?? ????? ?????? ???????

2-????? ???? ?????? ? ???? ???? ? ?????? ??? ?????????

3-????? ???? ????? ?????

4-???? ???? ???? ????? ??? ???? ? ??????

5-????? ???? ????? ? ??????? ?? ?????????????

6-?????? ????? ???? ???? ???? ???

????? ?? ???? ??? ????? ?????? ?? ??? ????? ?? ????? ??? ???? ?? ???? ????? ?????.

???? ???? ????????? ?????

??? ?????? ????? ??? ???? ???? ?????? ????? ? ???? ???? ????????? ?? ?????? ?? ?? ???? ???? ???? ????? ?????? ?????? ?????? .


برچسب ها : ????? ???? ????????? , ???? ???? ????????? , ???? ????? ???? ????????? , ???? ???? ????????? ,
+ نوشته شده در يکشنبه 15 مهر 1397ساعت 11:27 توسط r.soofi | | تعداد بازدید : 5

??? ???? ????????? ?? ??? ????? ??? ??

???? ???? ?? ??????? ?? ??? ???? ???? ??? ???? ?????? ???? ?????? ?????? ? ???? ???? ???? ????? ??????? ????? ??????. ??? ??? ??? ???????? ????? ?? ??????? ? ????? ?? ????. ???? ?????????? ???? ?????? ???? ???? ??????? ? ????? ? ??? ????? ???. ????? ??????? ?? ???? ?????????? ????? ???? ?? ???? ???? ?????? ??? ? ??? ?? ???? ???? ??????? ??? ????? ?? ???. ??? ?? ??????? ?? ?? ????? ????? ????? ? ?????? ??? ?? ?????. ???? ??????? ? ????? ?? ???? ??? ?????????? ??? ????? ?? ????? ?? ??? ?? ????? ??? ?????? ?? ????? ?????? ???.

????? ???? ???? ?????????

?????? ??? ??????? ? ?? ????? ?? ?? ??? ? ????? ?????? ? ?????? ?? ??? ? ??? ???. ?? ????? ???? ?? ?? ?? ????? ???? ?? ??? ? ??? ??? ? ????? ??? ?? ?????. ???????? ???? ?? ????? ???? ???? ?? ?????. ???? ???? ???? ????????? ????? ??? ?? ?????? ????? ??? ??? ??? ?? ?? ???. ???? ????????? ??? ?? ???????? ??? ??? ????? ?? ???? ?? ?? ?????? ??? ? ??? ? ?????? ??? ????? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ???? ? ???? ????? ?? ?? ?? ??????? ? ?? ?? ??? ????? ?????? ??? ???????? ?? ????? ????? ???? ???? ??? ????. ?? ????? ?? ????? ??????? ???? ?????????? ????? ?????? ???? ????? ??????? ????? ????? ???. ???? ??? ????????? ????? ? ?????? ???? ????????? ????? ????? ?? ???? ?? ????.

???? ???? ????????? - ???? ???? ?????????

???? ???? ???? ?????????

?? ????? ?? ???? ???? ????????? ?? ???? ??? ?? ??????? ?? ?????? ??? ???? ?? ??? ???? ?? ????? ?? ???? ? ???? ???? ?? ??? ??? ?????? ??? ???? ????. ???? ????? ? ????? ????? ?? ???? ?????????? ?? ????? ?? ?????? ???? ????? ? ?? ????? ?????? ?????? ???? ??? ????. ?? ???? ???? ??? ???? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???? ????? ? ???? ??????? ?? ?? ???? ????? ??? ??? ???? ?? ?????? ????? ????? ???. ???? ????? ???? ??? ?????????? ??? ?? ???? ?? ?? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ???. ???? ????????? ?? ???? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ????. ?? ???? ?????? ???? ???? ????????? ??? ??? ?? ?????? ??????? ?? ???? ??? ??????? ????? ?????? ???? ??????? ?? ????. ????? ??? ?????? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ?? ?? ????? ?????? ???.

???? ???? ?????????

??? ???? ???? ????????? ?? ??????

???? ???? ?? ???????? ????? ?? ????? ?? ?????? ????? ?????? ????? ??? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ? ????? ???? ?????? ??? ????????? ?? ???. ?????? ???? ?????????? ?? ?????? ????? ? ??? ??????? ???????? ?? ??? ????? ???. ??? ???? ???? ?? ?????? ?????? ?? ?? ???? ?????? ? ?? ??? ?????? ????? ???. ???? ???? ???????? ?? ?? ???? ???? ?? ????? ????????? ?? ???? ????? ????? ?? ????? ??? ?? ??????. ??? ???? ?? ?? ???? ??? ?????? ?? ?????? ???? ??? ???? ?? ????. ??? ?? ???? ????? ?????? ? ?? ????? ????????? ????? ?? ????? ??????? ???????? ?? ????. ??? ????? ?? ???? ???? ???? ????????? ?? ?????? ?? ???? ???? ???? ????? ???? ???? ??????

???? ???? ????????? ????- ???? ???? ?????????

????? ???? ???? ?????????

???? ???? ???? ????????? ?? ????? ????? ??? ????? ???:

???? ??????? ?? ???? ??? ???? ???? ?????????. ???? ???? ???? ????? ?? ???? ???? ???? A ??? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ?? ???? ???? ????????? ??? ?? ????? ?? ????? ? ???? ????? ?? ????? ????? ??????? ????????? ??? ?????? ????.

????? ??? ?? ??? ??? ?? ?????? ???? ?????????. ?????? ???? ????????? ?? ????? ??? ???? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ?? ??????.

??????? ???? ?? ??????? ???????? ???? ????? ???? ?????????

??? ?????? ?? ? ????? ??? ?? ??? ?? ??

????? ???? ? ???? ?????? ????? ?? ??

??? ?????? ????????? ? ??????? ????

???? ????? ????? ???? ???? ? ?????? ?????? ?????? ?? ???? ????? ???

????? ??? ?? ????? ???? ? ?? ???? ??? ? ???? ???? ?? ???? ??????? ?? ??? ?? ???? ??? ????? ???? ???? ???? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ?????? ???? ? ?? ????? ???? ????????? ?????? ??????? ??? ?? ?? ?????? ??? ?? ??????? ? ?????? ??????? ????? ???? ? ????? ??? ?? ?????? ????. ???? ???? ???? ?????? ?? ??? ?? 10 ??? ????? ? ?????? ?? ??? ?????? ????? ?????? ?? ?????? ????? ?? ???? ?? ?? ???? ????????? ??? ? ????? ???? ?? ?? ?????? ???? ???? ???.

????? ?? ?? ????? ???? ????????? ???? ???? ???? ???? ??????:

????? ???? ??? ?? ?????? ??? ????? ?? ??? ???? ????? ?? ????. ???????? ???? ?? ???? ????? ??? ?? ???? ??????? ???? ?????. ?????? ? ????? ??? ??? ?????? ?? ??? ???? ????? ????? ????. ??? ????? ???? ?????? ?? ????? ???????? ????. ?????? ???? ????????? ???? ????? ?? ???? ????? ???? ?? ????? ????????? ????? ????? ????? ? ??? ?????? ????? ??? ? ?????? ???? ???? ????? ?????. ?? ??? ????? ??? ????? ???? ?????? ?? ???? ????????? ??? ??? ??? ?????? ????? ????? ?????? ????. ???? ????? ????? ?? ????????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ????? ??? ???? ????? ??? ?? ???? ????????? ???? ?? ????? ?????.

??? ?????? ????? ??? ???? ????????? ?? ??? ????? ??? ?? ?? ?????? ?? ?? ???? ????? ?????? ?????? ?????? .


برچسب ها : ???? ???? ????????? , ????? ???? ???? , ???? ???? ???? ????????? , ????? ???? ???? ????????? ,
+ نوشته شده در يکشنبه 15 مهر 1397ساعت 11:24 توسط r.soofi | | تعداد بازدید : 5

????? ???? ???? ???? ????????? ?????? ?? ??? ??? ?? ???????

??????? ????????? ???? ? ????????? ? ?? ???? ????????? ?? ?????? ????? ?? ??? ? ??? ????? ????? ????. ?? ??? ????? ????????? ?????? ??????? ?? ?? ???? ???? ???? ????????? ????? ?????. ??? ??????? ?? ???? ?? ??? ? ??? ???? ???????? ?? ????????? ????? ??? ??? ??? ????? ?? ???? ???? ???? ???? ????????? ?? ??? ????? ???????. ??????? ??? ????????????? ?? ?? ????? ? ???????? ????? ?? ???? ?? ???? ? ????? ? ?????? ?????? ???????? ???????? ????? ???? ????????? ????? ?????. ???????? ????? ?????? ??? ??? ? ??? ??? ?? ???? ? ????? ? ?????? ????? ???? ????? ?? ??? ??????????? ???? ????? ?????. ???????? ???? ???? ?? ???? ?? ?????? ???? ???? ????????? ?? ?????? ????? ??? ??? ?? ????? ????? ?? ??? ???????????? ????????? ??????? ?? ???? ???? ???? ????????? ?? ??? ????? ?? ???????? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ?????? ?? ?? ??? ???? ???? ???.

???? ???? ????- ???? ???? ?????????

???? ???? ?????????

???? ????????? ?? ???? ???? ??? ?? ?????? ? ??? ? ?????? ??????? ? ?? ????? ??????? ???? ????? ????????? ? ?????? ??? ?? ??????? ??? ???????. ?? ???? ?????? ?????? ?? ????? ???? ???? ????????? ?? ??? ?????? ???? ? ??? ?????? ? ?????? ??????. ???? ???? ???? ??? ?? ????????? ??? ?? ???????? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ? ???? ???? ???. ?? ????? ???? ????????? ???? ?????? ???? ???? ??? ?????? ?? ?? ?????????? ??? ?????? ???????? ?? ????? ??? ???? ???? ?? ?????? ??? ?? ?? ????? ???????. ???? ????????? ???? ?? ???? ?????? ???? ???? ???????? ????? ????? ????? ?? ?? ???? ? ????????? ?? ??? ????? ??? ??? ????? ??????? ???????? ?? ?????? ????? ??? ?? ????? ??? ? ??? ????? ?? ????? ???? ???. ???? ???? ???? ????????? ???? ?? ??????? ?? ?????? ??? ???? ? ???? ???? ????? ?????? ?? ??? ??? ???? ????????? ?? ????? ????? ????? ? ?????? ???? ????????? ?? ???? ????? ?????? ?? ??????? ????? ?????? ?? ??? ???????? ?? ??? ??????? ???????? ????? ??????? ????.

???? ???? ???????? - ???? ???? ?????????

????? ???? ???? ???? ?????? ?? ?? ??? ?????

??? ???? ???? ?? ???? ??????? ???? ???? ???? ?? ??????? ?? ????? ???? ???? ?? ?????? ????? ?? ???? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ??? ?? ???? ???? ????????? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ??????? ??? ? ?????? ???? ????? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ? ???? ? ???? ?? ?????? ?????? ?? ???? ???? ????? ?????? ?? ???? ?? ????? ? ???? ? ??? ?? ?? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ??? ???? ????. ??????? ??? ??? ???? ??? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ????? ?? ????????? ?????? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ? ????? ?? ?? ?????? ????? ??????? ???.

??? ???? ????????? - ???? ???? ?????????

????? ?? ???? ??????? ???? ???

????? ?? ???? ?????? ?? ?? ???? ??????? ????? ? ???? ?? ???? ???????? ?? ???? ?? ????? ???? ????? ??? ?? ????? ??? ? ??? ???????. ??????? ?? ???? ??? ???? ????? ?????? ?????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ? ?????? ?????? ???? ???? ???? ?? ???? ?????????? ???????? ??? ?? ?? ???? ??????? ?????? ?? ?? ???? ????? ???????. ?? ????? ?? ???? ? ???? ???? ??? ??????? ???? ???? ?? ???? ????????? ????? ?????? ?? ???????? ???????? ?? ??? ? ????? ?? ???? ?? ???? ? ??? ?? ????? ??? ? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ????. ???????? ????? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ??? ?? ????? ??? ?????? ? ??? ???? ?? ???? ??????? ?? ???? ? ??????? ???? ?? ?????? ????? ???????? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ????? ???????.

??? ?? ???? ?? ???? ????????? ???? ???? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ????? ????? ?? ????

?? ?????? ??????? ??????? ?? ???? ????? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ?? ???? ???? ???? ????? ??????? ????? ???? ? ???????? ?? ??? ????? ????? ???????. ??? ???????? ???? ????????? ?????????? ??? ?? ?????? ????? ?? ??? ???? ???? ???? ???? ?? ???? ?????? ? ????? ??. ??? ??????? ???????? ?? ??? ?????? ????????? ????? ?? ?? ??? ????? ? ????? ???? ???? ???? ???? ????? ??????? ? ??????? ????? ?? ?????? ? ???? ?? ?? ?? ???? ???????. ???? ??? ??? ?? ????? ?? ???? ? ??? ???? ????? ??? ??? ?????? ?? ???? ???? ???? ????? ?? ????? ????? ???? ???? ??? ?????? ?? ?? ???????? ?????? ??????? ??????? ? ?? ?????? ? ?????? ????? ?? ???? ??????? ???? ??????.

???? ???? ???? - ???? ???? ?????????

????? ???? ????????? ?? ??????? ?? ?????????

??? ?? ???? ??? ????? ?? ???? ???? ???? ???? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ????????? ?????? ?? ??????? ?? ???? ? ?????? ???. ??? ??? ???? ?? ?? ????? ???? ????? ??? ??? ? ??????? ?????? ?? ???? ??? ???? ???? ?? ????????? ?? ????? ?? ???? ? ?????? ???? ??????? ?? ????. ??? ???? ????? ???? ??? ????? ? ????? ???? ?? ???? ??????? ??????? ?? ???. ??????? ??????? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ???? ???? ???? ?????? ?? ???? ??? ???????? ??? ?? ???? ????? ?? ????? ????? ???.

??? ?????? ????? ????? ???? ???? ???? ????????? ?????? ?? ??? ??? ?? ??????? ?? ?? ???? ????? ?????? ?????? ??????.


برچسب ها : ???? ???? ????????? , ?????? ???? ????????? , ???? ???? ???? , ????? ???? ????????? ,
+ نوشته شده در يکشنبه 15 مهر 1397ساعت 11:21 توسط r.soofi | | تعداد بازدید : 5

????? ??? ?? ????? ? ???? ???? ??? ?????????

????? ? ???? ???? ??? ????????? ???? ???? ?? ? ??????? ????? ?? ?? ???????? ?? ???? ?? ????? ????? ???? ????? ???. ???? ??? ????????? ???? ?? ???? ?? ????? ? ????? ???? ?? ?? ???? ??? ????? ?? ?? ??? ??? ???? ? ?? ????? ??? ?? ?? ?? ???? ??? ?????. ?? ??? ????? ?? ????? ????? ??? ?? ???? ??? ????????? ??????? ?? ???.

???? ???? ? ?????????

????? ? ???? ???? ??? ????????? ?? ?? ?? ??? ???? ?? ????? ???? ?? ??????? ? ????? ?? ???? ?? ???? ???? ??? ????. ??????? ????? ?? ??? ?????? ???? ????? ??? ????? ?? ??????? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ????. ????? ???? ???? ??? ?? ?? ???????? ??? ????? ??????? ?? ??? ? ????? ???? ??? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ????????? ?????? ????? ? ????? ????? ?? ?????? ??? ??? ? ????? ???? ???? ??? ????? ???. ????? ????? ???? ??? ????????? ?? ????? ??? ???? ?????? ????? ???? ??????? ? ?????? ??? ? ??? ????. ????? ?? ???? ????? ???? ??? ????????? ?? ????? ???? ??????? ?? ??????? ????? ??? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ???? ? ??? ? ??? ??? ?? ?? ??? ?????. ????? ? ????? ??? ????? ?? ???? ???? ????????? ????? ???? ????. ?????? ??????? ?? ???? ????????? ?????? ??? ?????? ???? ?? ?????? ????? ???? ?? ??? ??? ? ??? ????? ???? ?? ???? ???????? ????? ????? ???? ????????? ?????? ?? ?????? ??????? ?? ???????? ???? ?? ???? ??? ?????? ???? ??? ? ??????? ???? ?? ??? ???? ???? ?? ????? ? ???? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?????? ??? ?? ???? ????? ????.

???? ???? ?????????- ???? ???? ?????????

????? ??? ?? ???? ???? ?????????

?? ?? ?? ?? ???? ????? ?? ?? 2 ???? ??? ? ??? ????? ??? ???? ???? ????? ????? ????? ???? ?????? ???? ??????? ?? ????. ??? ???? ?? ??? ?? ??? ??? ????? ? ???? ???? ? ??? ?? ?? ???? ?? ????. ??? ???? ???? ???? ??? ?? ???? ???. ???? ????? ?????? ????? ???. ???? ???? ??? ?? ???? ???? ? ???? ????? ???? ???? ? ???? ??? ??? ?????. ??? ?? ????? ????? ??? ???? ?????. ???? ??? ? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ?? ?? ?? ? ????? ?? ?? ???? ?? ????? ??? ?????? ??? ????. ?????? ???? ???? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ????? ???? ????? ???? ???? ????? ??????? ? ??????? ????.

???? ??? - ???? ?????????

?????? ??? ?? ??? ??? ?????

?????? ??? ?? ??? ?? ????? ??? ???? ??? ?? ??? ?? ????. ??? ?? ??????? ?? 2 ???? ?? ??? ? ??? ??? ????? ?? ????. ??? ??? ?? ??? ????? ???? ? ??????? ????? ? ??? ??? ?? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ????. 3 ??? ??? ???? ????? ??? ? ??? ?????. ??? ??? ??? ?????? ??? ???? ????? ?? ?? ????? ??? ??? ??? ???? ????? ?? ???? ? ???? ??????? ???? ? ??? ?? ???. ?????? ??? ??? ??? ????? ??? ???? ????? ?? ?? ????? ??? ??? ?????? ? ???? ?? ?? ?? ???? ?? ???. ?? ??? ???? ??????? ???? ????? ?????? ? ??? ??? ?? ??? ??? ???????? ?? ?? ???? ???? ??? ????? ??? ??? ??? ? ??? ???.

????? ???????? ??? ?? ???? ???? ?????????

???????? ?? ????? ????? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ???. ????? ???????? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ?? ???? ?? ????. ?? ??? ???? ?? ??? ????? ????? ??? ???? ?? ???????? ?? ? ???? ???? ?? ???????? ???? ???.

??????? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ???? ?????????

???????? ??? ?? ?? ???? ?? ????? ????? ?? ?? ???? ??????? ? ??????? ????? ?? ????. ??????? ?? ????? ?? ???? ???? ? ?? ??????? ???? ??? ???? ??? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ????. ??? ???? ??? ??? ??? (??? ?? ????) ?? ???? ?? ??? ?? ???? ?? ???? ????? ??????? ????? ?? ???. ????? ??????? ?? ????? ?????? ?????. ??????? ?? ????? ???? ? ???????? ??? ? ???? ??? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ? ??? ???? ??? ??? ? ??? ?? ?? ????? ????? ??????? ???. ??????? ?? ??? ????? ?????? ????? ?? ?? ???? ?? ???? ??????? ????.

????? ??? ?? ???? ?????????

????? ??? ?? ???? ??? ?????????

?? ???? ??? ????????? ???? ?? ??? ?? ??? ???????? ????? ?????? ???? ? ??? ???? ????? ???? ?? ?? ?? ????? ???. ????? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ????????? ?? ????? ???? ????? ??? ??? ? ???? ??? ? ??? ??????? ? ?????? ????? ? ?????? ????? ???? ????. ??????? ?? ??????? ?? ? ??????? ?? ?? ???? ?? ????? ????? ??????? ?? ????? ????? ? ????? ?? ?? ???? ?? ??? ????? ???. ??? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ???? ????? ??????? ?? ??? ??? ????? ?? ??? ? ??? ?? ???? ?? ???? ??? ????????? ???. ??? ???? ?? ????? ??? ????? ?? ??? ????? ????? ??? ? ???? ??? ?? ?????? ??? ? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ? ?? ??? ????.???? ????? ?? ????? ?? ????? ??? ????? ????????? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ????????? ???. ????????? ????? ?? ????? ????? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ?? ??? ???? ????? ???? ????? ? ????????? ??????? ???? ??? ???? ?????? ????? ?????? ? ???? ???? ?? ?? ?? ?????.???? ??? ?? ??? ?? ?? ????? ? ??? ??????? ????? ????? ?????? ????? ? ???? ?? ??? ????? ???? ???? ?? ????? ????? ?????? ?? ??? ????? ????? ????. ?????? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ????????? ?????? ????? ??? ?? ?? ????? ?? ????? ?????? ???? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ??? ?? ??? ???? ???. ??????? ?? ??????? ?? ???? ?? ???? ????? ???????? ???? ? ??????? ?? ?? ????? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ???. ?????? ??????? ?? ??????? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ????? ???? ??? ?? ????? ?? ????? ?????? ?? ?????? ?? ?? ???????.

???? ???? ?????????

??? ?????? ????? ????? ??? ?? ????? ? ???? ???? ??? ????????? ?? ?????? ?? ?? ???? ????? ?????? ?????? ?????? .


برچسب ها : ???? ???? ????????? , ???? ???? ????????? , ????? ???? ????????? ,
+ نوشته شده در يکشنبه 15 مهر 1397ساعت 11:17 توسط r.soofi | | تعداد بازدید : 4

????? ????? ???? ?? ???????? ?? ?? ????

??? ????? ???? ??? ?? ???????? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ????? ????? ????? ???? ? ?? ???? ?? ???????? ?????? ??????. ???????? ?? ?? ?????? ?? ???? ?????? ???? ?? ????? ???? ???? ?? ??? ? ??????? ?? ?????? ????? ????? ??? ????? ????.?? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ????? ?????? ?? ?? ???????? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ??? ??? ????? ? ?? ??? ???? ??????? ??????? ??? ????? ??????????? ?? ??????.

???????? ???? ?? ?????? ??????
???????? ??? ????? ?? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ???. ?? ????? ???????? ??? ????? ?????? ???? ?? ?????? ??? ????? ??? ?? ????. ????? ?????? ?? ?????? ???????? ???? ???? ?? ?????. ?? ???? ?? ???????? ????? ?? ???? ??????? ?????? ? ????? ?? ????? ???? ????? ?? ?? ???? ???????? ??? ????? ? ????? ?? ?? ???? ????? ??? ?????? ?? ??? ????? ??????. ???????? ???? ?? ???????? ?? ??????¬? ??????? ?????? ?????? ?? ???. ???? ? ????? ?? ?? ??? ??? ????? ???? ?? ????? ?????? ?? ??? ???? ???? ??? ???????? ???? ??? ????????????? ????? ?? ?? ?????? ???? ???? ????????? ?? ?????. ???????? ? ???????? ???? ?? ???????? ?? ?? ???? ???? ??? ?? ????? ???? ? ?????????? ?? ?? ????? ??? ??????? ??????.

????? ????????? ???? ???? ?????????
??? ?? ???? ?? ?? ?????? ?? ?????????? ?? ????? ?? ???? ??? ???? ?????? ?? ?? ????? ????????? ?? ??? ????? ??? ? ????? ????? ?????. ?? ????? ?? ??????? ?? ?? ????? ????? ?? ?? ???????? ???? ??????? ?? ??? ?? ???? ???? ????????? ???? ??????. ???? ??? ?? ?????? ??? ??????? ???? ?? ?????? ?????? ????? ? ??????? ?? ???? ?????? ???? ?????? ?? ????? ?? ?? ??????? ???? ??? ????????? ??? ?? ????? ??? ??? ???? ????????? ??? ?????.

??? ?? ????? ????
?? ????????? ?? ???? ??? ?????? ??????? ????? ??? ???? ???? ?? ??? ?????? ??????? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ??? ?? ?????? ????? ???? ??????? ???. ????? ???? ????????? ???? ??? ????. ?? ???????? ???? ?? ??? ???? ?????? ??? ????? ???? ?? ???? ? ????? ?? ?????? ???? ??? ?????? ? ??? ??? ?? ???? ???????? ?? ??? ????? ??????? ???? ???? ?? ?? ???? ????? ????????? ??? ?? ????????? ??? ???? ??????? ????? ??????.????? ??? ?????? ??????? ?? ??????. ?????? ????? ?? ?? ?????? ??? ??? ?? ??? ???? ?? ???????? ?? ??? ?????? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ????? ????? ?? ?? ??? ?????? ??????? ????? ?? ???? ????? ??????????? ?? ???? ???? ??????? ???? ?????? ? ???? ???? ??? ?????? ???? ????? ???????????? ??? ???? ?? ???? ???? ?? ?? ??? ???????? ?????? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ? ???????? ????? ???? ?? ????? ???? ?? ???? ??? ????? ?? ????? ????? ?? ?? ??? ??? ??? ? ??? ?? ?? ???? ??? ???? ? ?? ????? ??? ????? ?????? ??????? ?? ??? ?? ??? ??????.

?????? ????? ??????? ?? ??? ????
??? ?? ??? ???? ????????? ???? ?????? ????? ??????. ???? ??? ???? ??????? ?? ???????? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ???? ????? ?? ?? ????? ???????? ??? ?? ?????? ????? ???? ??? ????????? ????? ??????? ?? ????? ??? ?? ?????? ???? ?? ?? ???????? ???? ??????. ???????? ???? ???? ??? ???? ?? ???? ?? ????? ??????? ?? ????? ?? ????? ??????? ?????. ??? ??? ???? ????? ????? ????? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ? ?? ??? ??? ?? ??? ????? ??? ?????? ?? ?? ???? ???? ?????.

?????? ???? ???? ???? ????
?????????? ?????? ??? ????? ?? ???????? ?????????? ??? ? ??????? ?? ????? ?? ????. ??? ??? ???? ??? ?? ????? ???????? ???? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ?????? ??? ?? ???? ?????. ?????? ??? ???? ???? ???? ???? ? ????? ???. ????? ???? ?? ??? ??????? ?? ??? ?? ??? ???? ????? ???? ???. ?? ?????????? ????? ???? ?? ???? ????? ? ?? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ???? ???? ? ???????? ????? ?????. ?? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ???????? ?? ?? ????? ??? ?? ??????? ????? ? ?? ???? ?? ???? ????? ????? ??? ??????.

??? ?????? ????? ?????? ?? ??? ?? ???????? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ???? ?? ?????? ?? ?? ???? ???? ???? ????? ?????? ?????? .

?????? ??? ??????? ?? ??? ?? ?? ????? ??????? ??? ?? ?????? .

4 ??? ????? ??? ????? ???? ?? ????

???? ??? ???? ????? ?? ???? ????????? ????


برچسب ها : ???? ????????? , ????? ???? ????????? ???? , ???? ????????? ???? , ????? ???? ?? ???????? ,
+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397ساعت 17:30 توسط r.soofi | | تعداد بازدید : 5

????? ????? ???? ?????????

?? ????? ????? ?????? ????? ??? ?? ?? ????????? ???? ????? ??????? ?????? ?? ?? ???? ? ?? ????? ????? ???? ????.??? ?? ?????? ??? ?? ???? ?????? ???????? ???? ??? ????????? ????? ????? ?? ???????? ??? ??? ?????? ?? ?? ?????? ????? ??????? ?? ?? ?????? ????? ???? ????. ???? ????????? ??? ???? ??? ? ????? ????? ? ?????? ???? ????? ??? ???? ? ???? ?????? ???? ???? ???? ??? ????????? ???? ??? ?? ????? ?????? ?? ????? ? ???? ??? ?? ????? ??????. ???? ????? ????? ??? ?? ?? ?????? ???? ?????? ? ??????? ?? ???? ????? ?? ????? ????? ???? ?? ??? ?? ?? ??? ?????? ?? ??????? ??? ?? ????? ???. ???? ?? ???????? ??? ???????? ?? ??????? ???????? ????????? ???? ??? ?????? ?????? ? ????? ???. ?????? ?? ????? ???????? ??? ???? ? ???? ???? ?? ??? ????? ???? ?????. ???? ?? ????? ??????? ? ??? ?????? ???? ??????? ?? ?????? ????? ??? ???? ????? ? ????? ?? ?? ????? ???? ?? ??? ?????? ??????? ???? ?? ?????. ?? ??? ????? ??? ? ???? ????? ??? ?? ????? ?????? ??? ???? ?? ???. ????? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ?? ???? ??? ????? ? ??????? ????? ? ??????? ????. ??? ??? ?? ??????? ?? ????? ????? ? ??????? ???? ? ??????? ( ??? ?? ????? ???? ????? ?? ? ?????? ?? ? ??????? ?? ? .... ) ???? ?? ???.

???? ??? ?????????

?? ???? ????? ?? ??????? ??? ????? ? ????? ??????? ?? ???? ????? ???????? ???????? ????????? ???? ?? ? ... ??? ???? ???? ????? ????? ??? ?? ??? ?? ???????? ??? ???? ???? ???? ??? ?? ????? ???? ????? ?? ????? ??? ?? ?????? ????? ??? ? ????? ??? ????? ???? ?? ???????? ?? ??? ???? ???. ?????? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ??? ???? ??? ????? ? ???? ????? ???? ? ??? ?????? ??????? ??? ?? ?? ????? ?? ?????.

????? ???? ??? ?????????

1.???? ??? ?????? ?? ?????(???)

2. ???? ??? ????? ??

3.???? ??? ??? ????? ?? (???????)

4. ???? ??? ???? (????)

?? ?????? ??? ??? ????? ????? ???? ??? ????????? ?? ?? ???? ?? ?????? ? ?? ????????? ?? ?????? ??????.

??????? ???? ???? ?? ?????? ??????

????? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????? ????? ???? ???? ?? ???? ??? ???? ??????? ?? ??? ???? ? ???? ????? ???? ?? ??? ? ?? ????? ???? ?? ??????????.

???? ???? ?? ???? ??? ????

????? ??????? ???? ? ???? ???? ??? ?????? ???? ???

??? ?????? ?? ???? ????

??? ?? ???? ???? ???? ???? ??????? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ?? ???.??? ?????? ??? ???? ??? ? ????? ?????? ???? ??? ????????? ???? ??? ??? ?????? ??????? ??? ?????? ? ....

?????? ? ????? ????? ?? ?? ????

??????? ???? ???? ????? ? ????? ?????? ??????? ? ??????? ??? ?? ????? ???? ?????? ???? ?? ????? ???? ?????? ????? ?? ?? ???? ??? ????.

??????? ??????? ?? ????? ???? ????????

?? ?? ??? ?????? ? ???? ??????? ????? ?? ???.

 • ???? ??????? ???? ?????? ??????
 • ?????? ?? ???? ???? ??????? ? ??????? ?? ???? ?????? ? ...

??? ????? ?? ????? ???? ??? ????????

???? ?? ?????? ??? ?? ? ??????? ? ????? ?? ??? ????? ????? ?? ??????? ????? ?????.

??????? ?? ??????? ?? ????? ????

????? ????? lcd ?? ???? ? ????? ??????? ?? ?? ?????? ? ???????? ???? ?? ???? ?? ????? ????? ????? ???? ??? ????????? ?? ???? ?? ????? ???????? ? ?? ??? ? ... ??????? ???

?? ????? ? ??????? ?? ????

????? ??? ????? ?? ???? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ? ????????? ????? ?? ??? ????? ????? ????? ???? ???? ? ????????? ????? ?? ????? ???????? ??? ?? ??????? ? ?????? ???? ????? ?? ????? ????? ? ???? ????? ???? ??? ????????? ????? ???. ??? ???? ????? ??????? ? ??????? ???? ??? ?? ?????? ?? ????.

????? ???? ??? ?? ????? ???? ??? ?????????

???? ???? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ????? ???? ??? ?? ????? ???? ????? ??? ????? ?????.

 • ??? ???? ????? ?????
 • ???? ?????? ??? ???? ??????
 • ???? ???????? ???? ?????
 • ???? ?????? ?????
 • ????? ???? ?????? ?? ?????? ???????
 • ???? ????? ?????? ? ????
 • ????? ???? ?????? ????? ( ????? ????? ????? ?? ?? ??????)

????? ??????? ????????? ?? ?????? ????? ? ????????? ???? ?? ?? ???? ????? ???? ????????? ????? ???????.

???? ?? ?? ????? ???? ????? ???? ??? ?????????? ??????? ?? ?? ?????? ??? ???? ???? ? ?? ??? ??? ???????? ???? ???? ?? ??????? ?? ???.

????? ????? ???? ??? ????????? ?? ???? ??

 • ????? ????????? ?????
 • ???? ????? ????????? ??
 • ????? ? ???? ???? ??? ?????????
 • ????? ????? ???? ??? ????? ????
 • ????? ???? ??? ????????? ??? ????? ?????? ??? ????
 • ???? ???? ??? ????????
 • ????? ????????
 • ???? ?????
 • ????? ??????? ?????????
 • ?????? ??? ?????? ????

?????? ??? ?? ???? ???? ????? ?? ????? ?????? ???? ???? ? ??????? ?????? ??????? ?? ???????? ???? ? ?? ???? ??? ????? ????? ????? ???? ??? ??? ? ????? ??????? ???? ?? ??? ??????? ????? ???? ???.

?????? ????? ? ????? ???? ???? ?????????

????? ???? ???? ?? ???? ????? ??? ????? ?? ??? ? ????? ????? ???? ????????? ?? ??? ??? ????? ????.

???? ??? ??? ????? ????? ?? ???? ????.

???? ????? ???? ??? ????????? ?? ????? ????.

????? ? ??? ?????? ?? ?? ???? ????? ????? ??????. ???? ???????? ??? ????? ??? ??????? ?? ?? ??? ????? ???:

 • ???? ???? ?? ???? 6%
 • ????? ? ?????? ???? 58%
 • ??? ? ??? ??????? 6%
 • ??????? ??????? ???????? 2%
 • ??????? ?? ? ??????? 6%
 • ??????? ? ??????? 2%
 • ???? ???????? 3%
 • ??? ???????? ?? ???? ???? ??? ????? ?????? 5%

????? ? ???? ????? ???? ??? ?????????

????? ????? ?? ????? ????? ???? ??? ????????? ? ?????? ?? ????? ???? ?? ? ????? ???? ????? ??? ??? ? ????? ???? ?? ?? ?? ??????? ??? ???. ?????? ? ?????? ???? ???? ??? ????????? ?? ?? ?? ?????? ?? ???.??? ????? ?????? ???? ?? ?? ?? ??? ?????? ??? ?? ???? ?? ? ??????? ????? ? ?? ??? ?????? ????? ??? ? ????? ???? ?? ?? ????? ???? ???? ?? ???.

????? ?? ??? ???? ????? ???? ? ???? ???? ?? ????????:

????? ????

 • ?????? ?? ? ??????? ???
 • ???? ??? ????
 • ???? ?? ???? ?? ??? ?????
 • ??? ? ???? ??? ????
 • ????? ????? ????? ????????
 • ???? ? ???? ????
 • ????? ? ???? ?????
 • ?????? ????? ???????
 • ????? ???????? ????????
 • ????? ? ????? ????? ?? ??? ?????
 • ??????? ????? ???? ???????? ?? ??? ???

????? ??? ???? ????

 • ????? ??? ?? ?????
 • ???? ?????? ?????
 • ?????? ?? ??????
 • ????
 • ???? ?? ????? ???? ??? ????????? ????? ????? ???? ??? ?????????
 • ???? ? ????
 • ???? ??? ????
 • ??? ???? ?? ??? ?? ? ??????? ????? ?? ????
 • ??? ?????? ?????? ?? ????? ? ????? ????
 • ??? ???? ???? ? ?????? ????
 • ?? ??? ???? ???? ????? ? ????

??? ?????? ????? ????? ????? ???? ????????? ?? ???? ???? ?? ?????? ?? ?? ???? ???? ???? ????? ?????? ?????? .


برچسب ها : ???? ???? ????????? , ????? ????? ???? ????????? , ??????? ???? ???? , ??? ?????? ?? ???? ???? ,
+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397ساعت 17:25 توسط r.soofi | | تعداد بازدید : 6

??? ?????? ??? ???? ???? ????????? ???? ????? ??? ??? ??????

????? ???? ?????????

???? ?? ???? ??? ??????? ???????? ? ????? ? ???? ???? ????????? ??? ?????? ??? ?? ????. ???? ? ????? ???? ????????? ??? ? ????? ?? ? ?????? ?? ?? ????? ???? ???? ??? ??????? ????? ?????.???? ?????? ???? ??? ????? ??? ?????? ??? ????????? ?? ??? ???? ? ??????? ??? ???? ????????? ?????? ????. ?????? ?? ? ????? ?????? ??? ????? ?? ???? ?? ???? ??? ?? ????? ????? ??? ???? ? ?? ?????? ?? ??? ?? ??????? ?? ??? ????????? ??? ??? ??????.?? ????? ????? ????? ?????? ???? ???? ????????? ?? ???????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ??? ????? ? ????? ???? ???? ?????? ?????? ??? ???. ????? ?? ???? ?? ??? ??? ???? ????? ?? ?? ??? ?????? ??? ???? ???? ????????? ??? ????? ??? ????????? ?????? ????? ?????? ???? ????

??????? ???? ???????? ?? ???? ????

?? ??????? ?? ????? ????? ?? ??? ?????: ?? ???? ? ??? ????? ???? ?? ?? ??? ??? ????? ???? ??? ???? ?? ?? ?? ???????? ???? ???? ???? ?? ? ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ?? ??? ????? ????? ?????? ?????? ??? ?? ??????? ???????? ?????? ??? ?????? ?? ????? ?? ?????? ? ????? ?? ??? ??? . ?? ????? ???? ???? ??? ???? ?????? ??? ?????? ? ????? ???? ???? ????. ?????? ?? ????? ?????? ?? ??????? ?? ???. ?????? ???? ?? ?? ??? ?????? ?? ???? ???? ??????? ?? ????? ?? ???. ???? ?? ??????? ? ????? ?? ??????? ?? ????? ???? ? ?? ????? ???? ???????? ??? ????? ??????? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ???? ??? ??? ???? ? ???? ??? ?? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ?? ? ????? ????? ??? ?????? ???? ??? ??? ???? ????? ?? ???? ?? ??? ?????? ???? ???? ?? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?? ??????? ?? ?????? ???? ???? ??? ?????? ??? ????? ? ?????? ? ?????? ???. ?? ????? ??????? ?????? ??? ???? ?????? ?? ????? ?? ????? ?? ??? ?????? ???? ???. ??? ????? ?? ???? ??? ????? ?? ???? ?? ???. ????? ???? ?????? ??? ??????? ?? ??? ????? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ??????? ?? ??? ???? ?????? ????? ???. ????? ????? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ????? ? ?????? ??? ??? ??? ?????? ????? ????. ???? ????? ???? ? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ????? ?? ??? ??? ??? ????? ????? ??? ?? ????? ?????? ? ??? ???? ?????? ?? ??? ???? ??? ?????? ????? ????? ??? ?? ??????? ?? ??? ?? ????? ????? ????????? ???? ????? ????? ??? ?? ????? ???? ????? ????? ??? ???? ?? ?????? ????????? ?????? ???? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ????? ??? ?? ?? ???? ?? ?? ??? ????? ????? ? ??? ????? ???? ???? ????. ???? ????? ????? ??? ????? ???? ?????? ?? ???? ????? ?? ?????? ?? ????. ???? ??? ?????? ?? ??? ?? ?????? ?? ? ????? ?????? ???? ???????? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ????? ??? ?? ???.???? ??????? ?? ?? ?? ?????? ????. ?????? ?? ???? ??????? ???? ?? ????. ?????? ?????????? ?? ???? ?????? ?????? ????? ?? ?????? ?? ?? ??? ??????? ?? ??? ??????? ???? ?? ?? ???? ????? ????? ?????? ???? ????????? ??? ??? ?? ??? ? ?? ?????? ??????? ???? ???? ??? ?? ???. ???? ???? ?? ????? ??? ???? ?? ?????? ??? ??? ???? ??? ??? ?? ????? ?????????? ??? ?? ???. ?????? ?????? ?? ??????? ??? ??? ????? ??? ?? ??????? ?? ?? ???? ??????? ???.?? ????? ??????? ??? ??????? ??? ???? ? ???? ????? ??? ?????? ??? ????????? ??? ????? ?? ???? ????? ????? ????? ????? ?????? ?????? ???? ??? ??????? ???. ???? ?? ?? ????? ???????? ???? ???? ?????? ? ????? ?? ????? ???? ??? ?????? ? ??????? ??? ???? ?? ??? ????? ?????. ?? ????? ?????? ? ?????? ?????? ????? ????? ???? ?? ???? ??? ??????? ??? ? ?? ???? ?? ??? ????? ?? ??? ???.

??? ?????? ????? ??????? ?? ?????? ??? ???? ???? ????????? ?? ????? ?? ?????? ?? ?? ???? ???? ???? ????? ?????? ?????? .

?????? ????? ?? ??? ??? ???

?? ????? ????? ???? ????????? ?? ??? ????? ?????? .

????? ?? ???? ?? ???????? ?? ?? ???? ????? ???? ?

???? ???? ???? ???????? ?? ????????????? ?? ??? ?? ?????


برچسب ها : ???? ???? ????????? , ???? ???? ?? ???? ???? ????????? , ???? ???? ????????? , ????? ???? ????????? ,
+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397ساعت 17:23 توسط r.soofi | | تعداد بازدید : 5

???? ??? ??????? ???? ??? ?????????

???? ?????????

???? ????????? ?? ???? ??? ?? ?? ??? ???? ?? ??? ????? ???? ? ????? ???? ?? ????? ??????? ? ???????? ???? ????? ????? ??? ????? ????? ???? ????? ????? ?????. ?? ?? ??? ????? ??? ?? ?? ???????? ???? ???? ????? ???? ??? ???? ???? ?? ??????? ? ????? ?? ??? ????? ? ???? ?????? ?????? ????? ?? ?? ???? ????. ????? ???? ????????? ??? ?? ????? ????? ?? ??? ? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ?? ?? ??? ??? ???? ? ???? ????????? ??? ??????? ????? ???? ???? ?? ???????? ?? ???? ?????. ???? ??? ??? ???? ????? ??? ?? ?????? ????? ???? ????????? ?? ???? ???????? ???? ??? ?? ??????? ?? ??? ????? ????? ????? ??????? ??????? ???? ???? ?? ????? ???? ??? ?? ??? ?? ?????? ??? ????? ???? ? ?????? ??????? ?????? ?? ????? ????? ????. ?? ??? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ????? ???? ???? ???? ?? ???? ???????? ?? ????? ???? ????????? ??????? ??? ????? ??????? ?? ?????? ?????? ???? ????????? ?? ?? ??? ??? ?????? ???? ?? ?????? ????? ?? ??? ???? ?? ???? ?????. ?? ????? 5 ???? ??????? ???? ???? ????????? ???? ???? ?? ?? ???? ??????? ?????? ????? ?? ???? ?? ????? ???? ??????? ??? ??? ?? ?? ????? ?? ?? ??? ????? ????.

???? ??? ????????? ?? ?? ??? ??????? ?? ???? ???? ????? ????? ???

???? ??? ????????? ??????? ?? ????? ?????? ????? ? ?????? ?? ?????? ?? ????. ???? ??? ????????? ?? ?? ??? ?? ???? ???? ????? ????? ??? ???? ???? ?????? ???? ???????? ?????? ? ????? ??? ???. ???? ???? ??? ?? ?? ???? ??? ??? ????? ??????? ????. ?? ?????? ?????? ???? ??? ????????? ? ???????? ?? ???? ???? ? ?? ???? ????? ???? ??? ???????? ????? ???? ?? ???? ??? ????? ????. ?? ??? ????? ???? ???? ????????? ?? ????? ? ????? ???? ??? ?? ?????? ????? ??? ???? ??? ????????? ???? ?? ???? ????? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?????? ???? ?? ??? ??????. ????????? ???? ? ???? ??? ?????? ??? ?? ???? ??? ???? ? ?? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?????? ???? ?? ??? ??????. ????????? ???? ? ???? ??? ?????? ??? ?? ???? ??? ???? ? ?? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ?????? ??????? ?????? ?? ???? ?? ????? ???? ???? ??????? ???????? ???? ??? ?? ?? ?????. ??? ???? ??? ????????? ???? ???? ??? ?? ???? ???? ?? ????? ????? ???? ????? ? ???????? ????? ?? ???? ?? ?? ???? ?? ??? ???? ???? ????? ?? ??? ???? ?????? ?????? ????? ????????? ?? ??? ?? ??? ?? ?????.

???? ???? ???? ?????

???? ?? ? ?????? ?????

??? ?? ?????? ????? ????? ???? ????? ????? ???? ??? ??????? ? ???? ????? ?? ??? ??? ?? ?????? ???? ?? ? ??????? ????? ????? ?? ????? ?? ????? ??????? ? ???????? ??? ? ???? ????. ??? ???? ?? ?? ?? ???? ???????? ??? ????? ???? ? ?? ??????? ?? ????? ????? ?? ???? ??? ????? ??? ????. ???? ?? ???? ??? ?? ?????? ????? ??? ??? ??????? ??? ?? ?????? ??????? ?? ???? ??? ????? ???? ? ??? ??????? ?? ????? ??????. ?????? ?? ???? ???? ?? ????? ??? ?? ???? ? ??? ??????? ? ????? ?? ??? ????. ???? ???? ????? ??? ????? ??????? ???? ??? ?????? ?????? ????.

????? ????? ?????? ?????? ?????

?? ??? ?? ????? ?????? ???? ?????? ????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ????? ????? ? ??????? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ????? ?????? ? ???? ???? ?????? ??????? ???? ???? ???? ??? ????? ??????. ???? ?????? ??????? ???? ? ??????? ????? ????? ?? ?? ???? ???? ???? ??? ????? ??????

????? ??? ???? ????????? ?? ??? ? ??? ????? ???

???? ??? ??? ?????? ?? ?????? ?? ?????? ????? ??????? ?? ???? ????? ????? ?? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ??? ? ??? ??? ?? ?? ?????. ??? ???? ????? ? ??????? ?? ?? ???? ????? ???? ????. ?? ?????? ?????? ???? ???? ????????? ?? ?? ?????? ?? ??? ????? ?? ?? ????? ???? ?? ?? ?????? ?? ??????? ??? ??????? ????? ????? ?? ???? ?????.

?????? ?? ???? ??? ???????

??? ??? ???? ?? ?????? ????? ???????? ??? ?? ?? ???? ??????? ? ??????? ?? ??? ?????? ??? ?????. ??? ???? ???? ?? ????? ??????? ??? ???? ?????? ?? ????? ?????? ????? ?????? ????? ??? ?????? ???? ???? ? ????? ????? ?? ?????? ? ????? ????? ?? ???? ????? ??????? ?? ?? ???? ??? ????.

??? ?????? ????? ???? ??? ??????? ???? ??? ????????? ?? ???? ???? ?? ?????? ?? ?? ???? ???? ???? ????? ?????? ?????? .


برچسب ها : ???? ???? ????????? , ???? ??? ????????? , ???? ??? ???? ???? ????????? , ???? ????? ???? ,
+ نوشته شده در يکشنبه 25 شهريور 1397ساعت 16:54 توسط r.soofi | | تعداد بازدید : 7